Avastamist väärt

Parmu ökoküla
Parm

Ametlik liige

Ametlik liige on ametlikult MTÜ liige.

Tal on hääleõigus otsuste tegemisel ning MTÜ ühisvara kasutamise õigus.

Kandidaatliige

Elab kohapeal ja osaleb aktiivselt ökoküla tegemistes, kuid pole veel MTÜ liikmeks astunud.
Tal on õigus MTÜ tegevustes ning koosolekutel osaleda ja oma arvamust avaldada, kuid hääleõigus puudub ning ühisvara võib kasutada ametliku liikme nõusolekul.

Huviline

Tunneb huvi ökokülaga liitumise vastu, kuid ei ole veel kohapeale elama asunud ning osaeb ökoküla tegevustes hooti, mitte regulaarselt.

Osaleb pigem ökoküla sotsiaalsetes üritustes, aga ametliku liikme nõusolekul võib vaatlejana osaleda ka koosolekutel ja muudel ametlikemal üritustel.

Sõber

Ei plaani otseselt piirkonda elama asuda ega ökoküla liikmeks astuda, kuid meeldib ökokülas aeg-ajalt elada ning sotsiaalsetest ühistegevustest osa võtta.

Ta ei sekku ökoküla organisatoorsesse protsessi.

Liikmeks astumine​

parm

Liikmeks astumiseks asub huviline piirkonda elama.

Ökoküla liikmed saavad infoga võimalustest aidata sobiva ajutise või alalise pinna otsingutel. Kohapeal elamine ja aktiivselt ökoküla tegemistes osalemisega muutub huvilise staatus kandidaatliikmeks. Kanditaatliige tuleb olla vähemalt üks kalendriaasta, et veenduda oma huvis ökoküla vastu ning sobivuses ökoküla tegevuste ja olemasoleva liikmeskonnaga. Liikmekandidaatide aus taustainfo edastatakse kõikidele liikmetele.

Pärast aastat kandidaatliikmeks olemist võib esitada taotluse liikmeks astumiseks.

Uue liikme vastuvõtmise otsustamiseks toimub liikmete hääletus MTÜ üldkoosolekul. Kõik olemasolevad liikmed peavad olema poolt või erapooletud. Kui keegi on vastu, siis ta peab oma vastuolekut põhjendama objektiivsete argumentidega, mis edastatakse liikmekandidaadile.

Liikmekandidaadi vastuvõtu oluliseks argumendiks on asjaolu, kas ta toob kogukonnale kasu. Kasu ei pea olema puhtalt majanduslik ega materiaalne, see võib olla ka sotsiaalne, kultuuriline vms. Oluline on, et olemasolevad liikmed tunnevad, et uue liikme lisandumisega muutub kogukond tugevamaks ja paremaks.

Uutel liikmetel on kohustus aasta jooksul liikmeksarvamisest alates tasuda ökokülale 200 eurot kinnisvarasoetamises osalemise tasu.

Selle summa tasumise kohustus on olnud ka kõikidel olemasolevatel liikmetel ning nende summade eest on juba soetatud ning on plaanis edaspidi juurde soetada MTÜ omandisse kinnistuid MTÜ tegevuse teostamise toetuseks. Muid rahalisi kohustusi MTÜ ees liikmeksastumisega ei teki.

Liikmestaatuse lõpetamine toimub kas inimese enda algatusel või mõne teise liikme algatusel üldkoosoleku otsusega.

Teise liikme algatusel saab liiget välja arvata ainult siis, kui kõik ülejäänud liikmed nõustuvad, et inimene on oma tegevusega tõsiselt kahjustanud MTÜ huve. Liikmestaatuse lõpetamine toimub ka siis, kui liige ei täida MTÜ ees oma kohustusi ehk siis ei tasu aasta jooksul ettenähtud 200 eurot.

Karjamõisa, Valgamaa 68012

+372 505 4948

info@parmu.ee